Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Politiek = klimaatregeling

De laatste paragrafen uit het meesterwerk ‘Sferen’ van Sloterdijk

=> gelieve te lezen met aandacht en hopelijk volgt vervoering!

De mensen maken hun eigen klimaat, maar ze maken het niet uit het niets, (…) maar onder gegeven en overgeleverde omstandigheden.

Wat begon met de eerste vuren, het bijeenkomen van mensen rondom een aangenaam midden (magna commoditas), een aantrekkelijke verwenning, dat blijft tot op het laatst de basistechniek van solidariserende groepsvorming. De samenleving IS haar ruimtetemperatuur, ze IS de kwaliteit van haar atmosfeer; ze IS haar depressie, ze IS haar opklaring; ze IS haar opsplitsing in talloze lokale microklimaten.

De zelfbeschikking van sferen betekent daarom meer dan datgene wat tot dusver voor politiek doorging. Sferen (…) zijn gedeelde ruimten die door gemeenschappelijke bewoning in hen overspannen worden. Ze zijn het eerste product van menselijke samenwerking (…) Het is niet de arbeidsdeling die het proces van beschaving heeft bespoedigd, maar de sfeerdeling; ze is de oeruitspraak van de gemeenschap in zichzelf over zichzelf.

Daarom konden er pas politieke partijen, ja zelfs politiek zonder meer, als brandpunten van publieke interesse, ontstaan vanaf het moment dat er gestreden moest worden om de instelling van het heersende binnenklimaat in geciviliseerde vormen. De recente democratie en de massamediamaatschappij verschenen gelijktijdig ten tonele, omdat alleen de massamedia, in hun hoedanigheid van sociale klimaatscheppers, de mogelijkheid boden om het conflict over klimaatbeheersing uit te vechten. Daarom beschouwen de verlichte bevolkingen van massademocratieën het verkiezingscircus van hun partijen terecht als een oorlog van weervoorspellers: allemaal willen ze met beloftes het klimaat veranderen, maar hun retoriek bewijst dat ze niet weten wat beloven betekent; ze miskennen bijna zonder uitzondering de dwingende reden om samen te zijn. Ze begrijpen niet dat solidariteit alleen mogelijk is door het overdragen van vroegculturele vormen van wederzijdse betrokkenheid op de omstandigheden van grootschalige samenlevingen (…)

De antipolitieke scepsis in Oost en West, die zich voedt met juiste waarnemingen, bevat de kern van een inzicht waarmee het hernieuwde scheppen van solidariteitsruimten moet beginnen. Elk van die ruimten steunt op – of beter gezegd, is opgehangen aan – een zichzelf waarmakende klimatologische belofte. Verlichting begint met opklaren – of ze is van meet af aan het massabedrog, waar ze door de duistere auteurs van de twintigste eeuw voor werd uitgemaakt.

Zoals elk gedeeld leven is politiek de kunst van het atmosferisch mogelijke.

de zin van werken

uit De Profeet van Kahlil Gibran

Toen zei een ploeger: vertel ons over werk.

En hij antwoordde als volgt:

Wie werkt, houdt gelijke tred met de aarde en haar diepste wezen.

Wie niets doet vervreemdt van de jaargetijden en stapt uit de optocht van het leven die majestueus en in trotse overgave optrekt naar de oneindigheid.

Als je werkt, ben je een fluit in wier hart het fluisteren van de uren zich omzet in muziek.

Wie van jullie zou een riethalm willen zijn, stom en stil, terwijl de hele schepping samen zingt?

Steeds weer heeft men je voorgehouden dat werk een vloek is en arbeid rampspoed.

Maar ik zeg jullie dat je door te werken meehelpt de uiteindelijke droom van de aarde te verwezenlijken en zo de taak ten uitvoer brengt, die elk van jullie werd toegewezen toen die droom ontstond.

Door werkzaam te blijven bewijs je dat je het leven daadwerkelijk liefhebt.
Wie van zijn liefde voor het leven blijk geeft door te werken heeft de sleutel tot ‘s levens diepste geheim in handen.

Maar als je in je ellende zegt dat geboren worden een bezoeking is en het onderhouden van het lichaam een vloek die op het voorhoofd staat geschreven, geef ik je als antwoord dat je alleen door het zweet des aanschijns kunt uitwissen wat er geschreven staat.

En er is jullie ook voorgehouden dat het leven duisternis is en in je vermoeidheid  zeggen jullie na wat zij die vermoeid waren beweerden.

Ik zeg jullie: ja, het leven is inderdaad duisternis tenzij er eend rang is. En alle drang is blind tenzij er kennis is. En alle kennis is tevergeefs tenzij er werk is. en alle werk is hol tenzij er liefde is.

Als je je werk met liefde doet, verbind je je met jezelf, met elkaar en met God.

Wat wil dat zeggen je werk met liefde doen?

Een kleed weven met draden die je haalt uit j eigen hart, waarbij je je indenkt dat je geliefde straks dat kleed draagt;                                        een huis bouwen met genegenheid, waarbij je je indenkt dat je geliefde er straks in woont; het zaad zaaien met tederheid en de oogst binnenhalen met vreugde, waarbij je je indenkt dat je geliefde straks de opbrengst eet;                      alles wat je vervaardigt bezielen met je levensadem, in de wetenschap dat alle gezegende doden om je heen staan en toezien.

vaak heb ik , alsof je hardop droomde, horen zeggen: “Wie marmer bewerkt en de gestalte van zijn eigen ziel vindt in de steen is edeler dan hij die de grond bewerkt et e ploeg. En wie de regenboog van de hemel haalt om er een kleed mee te leuren naar het evenbeeld van de mens is meer waard dan hij die sandalen maakt voor onze voeten.

Maar ik zeg je – niet in mijn slaap, maar in het volle bewustzijn van het middaguur- dat de wind even lieflijk spreekt tot de reuzeneik als tot het allerkleinste grassprietje.

Hij alleen is groot die de stem van de wind verandert in een lied dat door zijn liefde melodieuzer is gemaakt.

Werk is vleesgeworden liefde.

Als je niet met liefde , maar enkel met afkeer kunt werken, laat het werk dan liggen, strijk neer bij de tempelpoort en neem aalmoezen aan van hen die met vreugde werken.

Want wie brood bakt met onverschilligheid, bakt bitter brood dat de honger van de mens maar ten dele stilt.

En wie het druivenpersen tegenstaat voegt druppelsgewijs vergif toe aan de wijn.

En wie zonder liefde zingt, ook al zingt hij als een engel, omfloerst het oor van de toehoorder zodat deze doof is voor de stemmen van de dag en van de nacht.


HOOP Vaclav Havel

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat, of
bereidheid je in te zetten voor
wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als
optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets
goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.